Organizacja – Wizja – Lider – Zmiana – czyli jak osiągamy zamierzone cele.

Każdy z nas potrzebuje wsparcia w momencie podejmowania decyzji o zmianie. Radzimy się najbliższych, uważnie słuchamy tego co mówią nam przyjaciele i znajomi.

Słuchamy i wyciągamy wnioski ponieważ osoby, które wspierają nas radą dysponują czymś, czego nam samym brakuje  – inną, wzbogacającą, świeżą perspektywą widzenia. Ktoś kto patrzy z zewnątrz widzi przecież inaczej – bez rutyny, przyzwyczajeń i stereotypów – widzi po prostu więcej i może nam pomóc w dokonaniu pozytywnej zmiany.

Organizacja w procesie zmiany potrzebuje innej która nakreśli nową perspektywę, oraz w konsekwencji horyzont niezbędnych zmian …

W procesie biorą udział Zespoły menedżerów i pracowników, w wybranych przez klienta obszarach.

Często bywa tak, że organizacja nie widzi całych swoich możliwości i dopiero spojrzenie z perspektywy zewnętrznej pozwala na dostrzeżenie obrazu całości. My dajemy organizacji możliwość zobaczenia się z tej zewnętrznej perspektywy. Z pomocą wybranych narzędzi zbieramy informacje (więcej i głębsze) a klient decyduje, które obszary uważa za najważniejsze i które chce zmienić. Nasze pytania powodują, że klient widzi więcej i w związku z tym otwierają się przed nim nowe możliwości.

To klient jest ekspertem. Ma wiedzę o tym, czego chce. W procesie coachingu organizacji widzi o ile więcej może osiągnąć, niż do tej pory przypuszczał, że jest możliwe. Widzi rezerwy, o których wcześniej nie wiedział. Sięga po zasoby, które uważał za nie do wykorzystania.

Zmienia się jego perspektywa myślenia o możliwościach jego organizacji. Często zmienia cel, który uważa za najważniejszy.

Organizacja zyskuje nową energię, zamkniętą dotąd np. w rutynowym podejściu do działań. Zmiany dokonują się w szybkim tempie  – nawet duże zmiany strukturalne. Można osiągnąć znacznie więcej, gdy zmian dokonują sami menedżerowie.

Naszą rolą jest wspieranie formułowania wizji i zakresu zmiany potrzebnej do jej wdrożenia pracując z liderem oraz jego zespołem. Wspieramy komunikację wizji skierowaną do pracowników, oraz jej właściwe zrozumienie. Pomagamy w integrowaniu pracowników wokół realizacji tej wizji. Budujemy postawę zaangażowania i odpowiedzialności za osiągnięcie planowanego wyniku.

W realizacji zmiany opieramy się na zasobach obecnych w organizacji: wiedzy, doświadczeniu, narzędziach, ludziach. Pomaga to optymalizować koszty zmiany. Jednocześnie dostarczamy wiedzy i doświadczenia z naszych projektów oraz best practice.

Elementy procesu:

  1. Określanie celu – opartego na wizji lidera. Klaryfikacja wizji. Określenie etapu jej realizacji. Określenie interesujących celów i mierników poziomu ich realizacji. Sesje strategiczne z liderem.
  2. Identyfikacja obszaru zmiany – klient patrzy na siebie z innej perspektywy. Zwraca uwagę na rzeczy, które do tej pory były przesłonięte rutyną. Patrzy głębiej inspirowany istotnymi w procesie pytaniami. Patrzy na całą organizację i z całej organizacji zbiera informacje w interesujących go zakresach. W procesie postrzegania biorą udział pracownicy ze wszystkich poziomów i obszarów organizacji (lub tej części organizacji, która bierze udział w procesie). Klient, to organizacja. Lider – to inicjator projektu, lider danej organizacji, lub jej części biorącej udział w projekcie.
  3. Określanie zasobów i rezerw – lider dostrzega takie, których do tej pory nie wykorzystywał, a nawet o nich nie widział. Otrzymuje informację, o tym gdzie dotarła jego wizja, a gdzie nie. W jakim stopniu różne obszary organizacji identyfikują się z nią.
  4. Projektowanie – zmiana projektowana jest z wykorzystaniem rezerw i zasobów klienta. Ponieważ dostrzeżono nowe zasoby i rezerwy – można zrobić więcej. Zdystansowana , zewnętrzna perspektywa pozwala na strategiczne planowanie zmiany w oderwaniu od dotychczasowej rutyny. Zespoły menedżerów i pracowników projektują zmianę w sposób najbardziej dopasowany do określonych wcześniej potrzeb organizacji. Na tym etapie głęboko angażują się zespoły menedżerskie, które projektują zmianę w swoich obszarach.
  5. Wdrażanie – prowadzone w oparciu o zasoby klienta, przez zespoły wdrożeniowe. Obejmuje zmiany systemowe i zmiany postaw pozwalające przeprowadzić proces.
  6. Podsumowanie – ocena uzyskanego wyniku i odniesienie tego wyniku do postawionych celów w oparciu o mierniki.